18 października 2017

„Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”  –   nabór wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

 Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję w spieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667):

  • dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki do dnia 31 października br.
  • organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach  IX Wieków  Kielc 3  25- 516  Kielce  w terminie do dnia 20 listopada br. (decyduje data wpływu).

Jednocześnie Kuratorium uprzejmie prosi o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w formacie excel na adres email: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki