11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.

Zgodnie z § 3  ust. 2 rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 875) do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji dotyczącej dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (tel. 41-342-19-06) do dnia 15 października br. zgodnie z załączoną tabelą.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik. Wykaz dzieci
Data: 2017-10-11, typ pliku: XLSX, rozmiar: 11 KB