11 października 2017

Nowe SIO. Gminy nie przekazują już danych osobowych (identyfikacyjnych) uczniów korzystających z​ ​pomocy materialnej o charakterze socjalnym

W związku z udostępnieniem w gminach modułu Uczniowie w zakresie rejestracji i modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów zwracam uwagę na zmiany w przepisach ustawy o systemie informacji oświatowej (uosio) dotyczące zasad przekazywania informacji o uczniach korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Otóż od 2 września 2017 przepis art. 42 pkt 9 uosio brzmi aktualnie tak:

Art. 42. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują:
[…]
9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów szkoły podstawowej – gminy;

Natomiast art. 9 pkt 2 lit. c brzmi tak:

Art. 9. W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane:
[…]
2. dane dziedzinowe dotyczące:
[…]
c. liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z określeniem świadczeń tej pomocy.

Co to oznacza?

To oznacza, że od dnia 2 września 2017 w module Uczniowie nie można już rejestrować danych osobowych uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym (uchylono upoważnienie ustawowe do przetwarzania tych danych osobowych). Natomiast dane o sumarycznej liczbie uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym gminy od 9 kwietnia 2018 roku będą przekazywać w formie zbiorczej w module Dane zbiorcze.

W module Uczniowie gminy aktualnie mogą rejestrować dane osobowe uczniów w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów szkoły podstawowej, ale tylko jeśli spełniają warunki przekazywania danych określone w art. 23 uosio:

Art. 23.  Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki obejmują:
1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie,o której mowa w art. 36 ust. 9 pkt 2 i ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe;
2) informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
3) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku;
3a) informację, o której mowa w art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe, przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy;