19 września 2017

Korekta wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów,
województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina,  iż termin przekazywania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, który nakłada na  jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) upływa ostatecznie w dniu 20 września 2017 r.

Korekta wniosków odbywa się na platformie on‐​line. Należy zalogować się na stronie internetowej: www​.dotacjakielce​.kuratorium​.bialystok​.pl po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu odblokowania ww. platformy (nr  telefonów: 41 342 16 47; 41 342 19 06; 41 342 16 34) lub kontakcie e‐​mailowym na adres: izabela.​bartnik@​kuratorium.​kielce.​pl

Po wypełnieniu danych, proszę wydrukować wnioski, podpisać i przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Jednocześnie przypominamy o konieczności  zwrotu  do wojewody części dotacji, stanowiącą różnicę między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z ewentualnej korekty. Zwroty powinny być dokonywane niezwłocznie  na rachunek Wojewody Świętokrzyskiego o nr: 89 1010 1238 0853 3913 9135 0000 z dopiskiem: „pozycja rezerwy celowej nr 26; rozdział:…; paragraf:…”

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty