15 września 2017

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

Przypominam, że zgodnie z art.  86. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.0.59) – w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Zakaz działalności partii  i organizacji politycznych w szkole jest zakazem bezwzględnym. Nie może być uchylony za zgodą dyrektora szkoły wydaną w trybie art. 86 ust. 2.

Nie znaczy to, że nie jest możliwe przekazywanie uczniom wiedzy na temat zasad funkcjonowania życia politycznego, powinno się to jednak odbywać tylko w formach przewidzianych i dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego oraz realizowanym programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych prowadzonych przez przygotowanego do tego nauczyciela i w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania ani opcji politycznej.

Podejmowanie takich działań, niezależnie od programu partii czy organizacji, które je inspirują, spotka się ze stanowczym sprzeciwem Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty, ze wszystkimi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych. Świętokrzyski Kurator Oświaty ma obowiązek sprawdzać, czy zapisy prawa oświatowego, w tym statutowe są przestrzegane w szkołach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik