12 września 2017

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.:

Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII.

Dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę filialną, o której mowa w pkt 3, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., stwierdza jej przekształcenie w szkołę filialną obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Stwierdzenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustawowego przekształcenia szkoły filialnej następuje w uchwale stwierdzającej ustawowe przekształcenie szkoły głównej (macierzystej), której jest podporządkowana szkoła filialna. Podobne rozwiązania jak w przypadku zespołu, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, ustawodawca zastosował w stosunku do zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, z tym że zespół ten z dniem 1 września 2017 r. staje się branżową szkołą I stopnia (art. 196 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).Zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo oświatowe, akt założycielski publicznej szkoły określa jej typ, nazwę i siedzibę. Ponadto, akt założycielski publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, uchwały, o których mowa wyżej, stwierdzające przekształcenie szkoły lub zespołu publicznych szkół z mocy prawa (uchwały deklaratoryjne), powinny być podejmowane po nastąpieniu przekształcenia z mocy prawa wynikającego z przepisów ustawowych, a więc po 1 września a przed 1 grudnia 2017 r. Uchwały te stanowią akty założycielskie szkół powstałych w wyniku ustawowego przekształcenia.

Na podstawie art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa wyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w pkt 1 i 2, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z powyższymi zasadami. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Załączniki

przykładowy projekt uchwały deklaratoryjnej przekształcenia szkoły
Data: 2017-09-12, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB