9 września 2017

Komunikat Policji w sprawie ubiegania się o kartę rowerową

W związku z wątpliwościami oraz pytaniami dotyczącymi sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową, Komenda Wojewódzka Policji przypomina Dyrektorom Szkół z woj. świętokrzyskiego o obowiązującym akcie prawnym tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 poz.155 ze. zm.) dotycząca przepisów egzaminowania na kartę rowerowa.

Zgodnie z art. 41 pkt. 2 cytowanej ustawy „Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadza nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1962 r. Dz. U. Nr. 3 poz. 19 ze.zm – Karta Nauczyciela”.

Natomiast zgodnie z art. 65 pkt. 1 sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerowa dokonuje:

  • 1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
  • 2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
  • 3) egzaminator, instruktor;

Sprawdzenie umiejętności (przystąpienie do egzaminu) odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Zgodnie z wejściem w życie ww. ustawy kartę rowerową wydaje się nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna – dyrektor szkoły uczniowi szkoły podstawowej, natomiast uczniowi szkoły gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej karta rowerowa jest wydawana przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorcy prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadających poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców. Zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerowa, są pokrywane ze smrodków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.