8 września 2017

Komunikat w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć  wychowania fizycznego dotyczących form ich realizacji wyjaśniam:

Podstawą prawną regulującą możliwości organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1322) – § 1 ust. 1, które weszło w życie z dniem 1 września 2017 r.

Rozporządzenie modyfikuje dotychczasowe przepisy i dostosowuje je do nowego ustroju szkolnego z ośmioletnimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi.

Podobnie, jak to jest obecnie od klasy IV, obowiązkowe zajęcia WF są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów. Szkoły nie mają obowiązku realizowania zajęć do wyboru przez uczniów. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego mogą być zatem realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne.

Jeśli szkoły zdecydują się na prowadzenie wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez uczniów, zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. Natomiast za przygotowanie propozycji zajęć do wyboru przez uczniów odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły, uwzględniając procedurę zawartą w § 4 tego rozporządzenia.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Tomasz Pleban