24 sierpnia 2017

Bezpłatne zajęcia z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla szkoł ponadpodstawowych

Lechaa Consulting zaprasza licea, technika i branżowe szkoły I stopnia do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. została wyłoniona jako realizator zadania pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, realizowanego w ramach 6 celu operacyjnego pt. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.

W każdej szkole zależnie od potrzeb zostanie zrealizowanych 30-40 godzin zajęć. Realizację przewidziano w okresie od września 2017 r. do końca czerwca 2019 r. – czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz ich częstotliwość zależy od potrzeb i możliwości szkoły.

Zajęcia dla młodzieży będą prowadzone przez przeszkolonych przez nas tutorów. Od potencjalnych realizatorów zajęć z młodzieżą (tutorów) wymagamy następujących kompetencji:

  • legitymowanie się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku psychologicznym, medycznym lub innym z przygotowaniem pedagogicznym oraz udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu edukacji zdrowotnej;
  • posiadanie umiejętności pracy z młodzieżą oraz wysokiej kultury osobistej, brak poczucia dyskomfortu przy omawianiu tematów wrażliwych;

Ponadto, muszą to być osoby szanujące wartości, zwyczaje i wierzenia innych osób, oraz mające na względzie prawa rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami.

Realizacja zajęć z młodzieżą zostanie poprzedzona nieodpłatnym doskonaleniem zawodowym dla tutorów – przeszkoleniem z zakresu tematyki i według scenariuszy wskazanych nam oraz zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia – zakończone egzaminem i potwierdzone zaświadczeniem. Ponadto, w całym okresie zadania zapewniamy tutorom wsparcie organizacyjne i opiekę merytoryczną nauczycieli metodyków.

W realizacji zadania podjęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi posiadającymi w zakresie działalności statutowej bogate doświadczenia związane z edukacją i profilaktyką zdrowotną, zdrowiem prokreacyjnym.

Szkoły, które wyrażą zgodę na objęcie ich wspomnianymi zajęciami otrzymają:

  • materiały promujące wydarzenie skierowane do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów.
  • dyplom uczestnictwa w programie
  • wydane w formie segregatora z materiałami scenariusze i pomoce do prowadzenia tych zajęć, które posłużą do prowadzenia tych zajęć w przyszłości np. przez wychowawców, pedagogów itp.

Zainteresowane szkoły mogą dokonywać zgłoszeń na adres pani Renaty Krupy – kierownika zadania: r.krupa@lechaa.pl