23 sierpnia 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. uprzejmie informuję, że z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszły w życie:

  • uchwała Nr 127/2017 Rady  Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych

w 2017 r.

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. poz. 1554)

Powyższy program umożliwia udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których rodziny w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz.930, z późn.zm. ), otrzymały zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł.

W związku z wystąpieniem na terenie kraju znacznych strat materialnych spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi zwracam się o ponowne przeanalizowanie potrzeb wśród dzieci i uczniów w zakresie pomocy przewidzianej ww. programem i przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach wg następującej tabeli:

 

województwo

 

świętokrzyskie

 

Pomoc w formie zasiłku losowego

 

Liczba dzieci
i uczniów uprawnionych do  otrzymania zasiłkuw wys. 500 zł
Kwota dotacji na wypłatę zasiłku w wys. 500 zł Liczba dzieci
i uczniów uprawnionych do  otrzymania zasiłkuw wys. 1 000 zł
Kwota dotacji na wypłatę zasiłku

w wys.1000 zł

Łączna kwota dotacji w zł
Pomoc
w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego
Liczba dzieci i uczniów zgłoszonych do wyjazdu Kwota dotacji na organizację wyjazdu x x x
x x
Pomoc
w formie zajęć opiekuńczych
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych
Liczba dzieci i uczniów zgłoszonych do zajęć Kwota dotacji na organizację zajęć x x x
x x
Ogółem kwota dotacji na realizację pomocy

Ze względu na pilny tryb uruchamiania środków bardzo proszę o przekazanie danych w formie powyższej tabeli do dnia dzisiejszego do godz. 13:00

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki