22 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o zapisach art. 22af ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zgodnie z ww. artykułem jednostka samorządu terytorialnego, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne przed dniem 31 sierpnia ma obowiązek zaktualizować ww. wniosek w terminie do dnia 31 sierpnia br., uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół. Jednocześnie ww. dane winny być przedstawione jednostce samorządu terytorialnego przez szkoły do dnia 25 sierpnia br.

Aktualizacja wniosków odbywa się na platformie on-line. Należy zalogować się na stronie internetowej: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Po wypełnieniu danych, proszę wydrukować wnioski, podpisać i przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Jednocześnie przypominamy, że stosownie do art. 22af ust. 8 – jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do 7 września br.  zwraca  do wojewody część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Zwroty powinny być dokonywane na rachunek Wojewody Świętokrzyskiego o nr: 89 1010 1238 0853 3913 9135 0000 z dopiskiem: „pozycja rezerwy celowej nr 26; rozdział:…; paragraf:…”

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty