18 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Rodzice Dzieci i Uczniów
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców i dotyczy zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć  edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek  stanowią wycieczki  lub imprezy zagraniczne, których uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, co wynika z zapisów §15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Ponadto zwracam Państwa uwagę na stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, które  jednoznacznie wskazuje, że nie może dochodzić do sytuacji przekazywania szkołom gratyfikacji finansowych lub materialnych w zamian za wybór oferty ubezpieczenia NNW  przez podmioty działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczających (w załączeniu informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego).

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”, który dostępny jest na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego http://rf.gov.pl/pdf/Raport-ubezp%20szkolne-wersja%20ost-czerwiec%202017.pdf

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Informacja Przewodniczącego KNF
Data: 2017-08-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 81 KB