5 września 2017

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz.1401),
 2. Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica

został przyjęty Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2017-2019.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia wsparcia finansowego udziela się następującym organom prowadzącym szkoły i szkoły za granicą:

 • jednostkom samorządu terytorialnego
 • osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego
 • osobom fizycznym

Wnioski można składać:

 • osobiście w godz. 7;30 – 15;30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”,
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce, z dopiskiem na kopercie:  Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”.

Harmonogram realizacji Programu w 2017 r.

L.p. Termin Zadania
1 do 31 sierpnia 2017 r. wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem  o udział w Programie do organu prowadzącego;
2 do 15 września 2017 r. przyjmowanie przez Kuratora Oświaty wniosków o udzielenie wsparcia finansowego od organów prowadzących;
3 do 27 września 2017 r. kwalifikacja wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  przez zespół powołany przez Kuratora Oświaty;
4 do  31 października 2017 r. przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest posiadanie przez szkołę dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s oraz spełnienie wymogów określonych w §2 ust 7 pkt. 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W ramach Programu Organy prowadzące szkoły mogą zakupić następujące pomoce dydaktyczne:

 1. tablicę interaktywną:
 2.   tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 3. tablicę interaktywną  bez projektora ultrakrótkoogniskowego

2 . projektor  lub projektor ultrakrótkoogniskowy

 1. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 2. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w §2 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Finansowanie

Organ prowadzący zapewnia (w odniesieniu do każdej wnioskującej szkoły) wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 tys. zł. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W przypadku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wypełnienia zapisów § 5 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Zasady przygotowania wniosku

 • Złożone wnioski muszą zawierać dane określone w 9 ust. 2, a w przypadku wniosków szkół dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 • Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie –Załącznik 1 oraz oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie. Wzór wniosku organu prowadzącego, wniosku szkoły oraz Załącznik 1 do Wniosku w załączeniu.

W przypadku przekształcenia szkoły np. gimnazjum w szkołę podstawową należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekształcenie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Ocena złożonych wniosków

 1. Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niekompletne, czyli niezawierające danych, o których mowa w § 9 ust 2 (oraz w przypadku wniosków szkół danych, o których mowa § 8 ust 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 2. Ocena dokonywana będzie odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 3. Zespół powołany przez Kuratora Oświaty dokona kwalifikacji wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając zapisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 4. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego złożonych wniosków będzie wyższa od kwoty środków budżetu państwa, Zespół powołany przez Kuratora będzie kwalifikował do objęcia wsparciem szkoły w drodze losowania, mając na uwadze zapewnienie wszystkim szkołom równych szans do objęcia wsparciem.
 5. Na podstawie oceny dokonanej przez Zespół, Świętokrzyski Kurator Oświaty podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które otrzymują środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.
 6. Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Do pobrania :

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
 2. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik 1 do Wniosku
 3. Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl