21 lipca 2017

Nowe SIO. Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatyczne Edukacji przedstawia sposób dokonywania przekształceń (rejestracja oraz likwidacja) szkół w związku z reformą oświaty w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO):

UWAGA! Wszystkich koniecznych zmian w RSPO należy dokonać na początku września 2017 r.

Rejestracja oraz likwidacja szkoły w RSPO w związku z reformą oświaty

Nie należy dokonywać likwidacji szkoły w trakcie roku szkolnego (tj. przed 31 sierpnia danego roku szkolnego). Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła może być likwidowana z dniem 31 sierpnia.

W przypadku likwidacji szkoły, po złożeniu wniosku o likwidację szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego, szkoła nie będzie mogła dokonywać modyfikacji danych. W związku z powyższym przed złożeniem wniosku o likwidację jednostka samorządu terytorialnego powinna porozumieć się ze szkołą i poinformować szkołę o konieczności zakończenia przypisania do oddziału oraz zakończenia nauki uczniom tej szkoły. Dopiero wtedy jednostka samorządu terytorialnego powinna złożyć wniosek o likwidację szkoły.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły, aktualne dane przekazuje się w terminie 7 dni od dnia zmiany.

W związku z powyższym MEN prosi o dokonanie wszystkich poniższych zmian w RSPO na początku września br.

Poniższe informacje znajdują się także na stronie SIO pod adresem https://​sio​.men​.gov​.pl/, na stronie MEN pod adresem http://​reformaedukacji​.men​.gov​.pl/​k​a​t​e​g​o​r​i​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci oraz w instrukcjach użytkownika pod adresem http://​pomocsio​.men​.gov​.pl/  w dziale: Komentarz merytoryczny pod nazwąRejestracja szkół w RSPO.

1. Przekształcenie gimnazjum

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski:

  1. wniosek o założenie szkoły (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia powstająca w wyniku przekształcenia), oraz
  2. wniosek o likwidację gimnazjum, na bazie którego powstała jedna z ww. szkół.

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji szkoły powstającej w wyniku przekształcenia. Początek działalności szkoły należy określić na dzień 1 września 2017 r. Podczas rejestracji takiej szkoły w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję: Czy podmiot powstaje w wyniku przekształcenia/​przekazania innego podmiotu? Należy zaznaczyć to pole. Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły (gimnazjum), na bazie której powstała nowo zakładana szkoła. Właściwą szkołę należy wybrać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę (tj. gimnazjum, które będzie przekształcane).

W drugiej kolejności należy zlikwidować przekształcane gimnazjum, na bazie którego, w wyniku przekształcenia powstaje nowa szkoła. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły, która powstała na bazie likwidowanego gimnazjum (szkoła wcześniej zarejestrowana w kroku pierwszym).Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę, która powstała na bazie likwidowanego gimnazjum.

2. Włączenie gimnazjum

W przypadku włączenia gimnazjum do innego typu szkoły należy złożyć za pomocą RSPO jeden wniosek: o likwidację gimnazjum, które będzie włączane.

Należy zlikwidować gimnazjum włączane do innej szkoły. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość określenia szkoły, do której jest włączane likwidowane gimnazjum (tj. już istniejąca szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa/​branżowa szkoła I stopnia). Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę, do której jest włączane likwidowane gimnazjum.

3. Likwidacja gimnazjum (bez włączenia i bez przekształcenia)

W przypadku likwidacji gimnazjum bez włączenia i bez przekształcenia należy złożyć za pomocą RSPO jeden wniosek: o likwidację gimnazjum.

Należy zlikwidować gimnazjum. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? W tym wypadku nie należy zaznaczać tego pola.

4. Dwuelementowy zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa lub gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa

Należy zlikwidować gimnazjum oraz zespół szkół i w tym celu należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski, tj. o likwidację gimnazjum oraz zespołu szkół. Ponadto należy dokonać wyłączenia szkoły (szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej) z zespołu szkół. Zmian tych należy dokonać w poniższej kolejności:

  1. wniosek o likwidację gimnazjum, oraz
  2. wyłączenie szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej z zespołu szkół, oraz
  3. wniosek o likwidację zespołu szkół

W pierwszej kolejności należy zlikwidować gimnazjum. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość określenia szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdującej się w zespole. Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową, która jest w zespole.

W drugiej kolejności należy wyłączyć szkołę (szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową) z zespołu szkół. W tym celu należy dokonać odpowiedniej modyfikacji danych i wyłączyć z zespołu szkół szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową, określając datę wyłączenia na dzień 31 sierpnia 2017 r.

W trzeciej kolejności należy zlikwidować zespół szkół. Wpisując datę likwidacji zespołu szkół należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa zespół szkół może zostać zlikwidowany z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji zespołu pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? W tym wypadku nie należy zaznaczać tego pola.

UWAGA: Po dokonaniu powyższych czynności, w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej należy pamiętać o zmianie nazwy na branżową szkołę I stopnia.