18 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie,
Wójtowie w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

Powyższy program umożliwia udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których rodziny w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz.930, z późn.zm. ), otrzymały zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6 000 zł.

Zasiłek ten jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wynosi:

  • 500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3 000 zł;
  • 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

Jednocześnie ww. program przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł, w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomocy w formie wyjazdu udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, złożonego przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów) rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia. Treść oświadczenia potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Pomocy w formie wyjazdu udziela się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do dnia 23 września 2017 r. Do wniosku należy załączyć kopię decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego lub oświadczenie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) weryfikuje wnioski, sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu i przekazuje wojewodzie wraz z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wyjazdu.

Ponadto program przewiduje pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949), – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomocy w formie zajęć udziela się na wniosek rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów) składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do dnia 23 września 2017 r. Do wniosku należy załączyć kopię decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) weryfikuje wnioski, sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do zajęć i przekazuje wojewodzie. Pomocy w formie zajęć udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów na zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz udział w wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych i nieodpłatnych zajęciach opiekuńczych oraz terapeutyczno edukacyjnych na terenie poszczególnych gmin i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie do 19 lipca br. informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających liczbę dzieci/uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zgodnie z załącznikiem do pisma.

Informacje należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl według załączonego wzoru.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela
Data: 2017-07-18, typ pliku: XLSX, rozmiar: 11 KB
Projekt rozporządzenia
Data: 2017-07-18, typ pliku: DOCX, rozmiar: 58 KB
Projekt uchwaly
Data: 2017-07-18, typ pliku: DOCX, rozmiar: 43 KB
załącznik do uchwały - program
Data: 2017-07-18, typ pliku: DOCX, rozmiar: 59 KB