22 czerwca 2017

Komunikat w sprawie podręczników szkolnych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej, zapewniany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 22ad ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. nie będzie już podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego, ale w dalszym ciągu może służyć uczniom jako materiał edukacyjny. Podręczniki dla klasy II i III szkoły podstawowej, opracowane na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą nadal obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 tylko podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej.

W związku z tym Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że posiada w swojej rezerwie następujące liczby poszczególnych części podręcznika do klasy I:

  • część 1: 709 egzemplarzy
  • część 2: 1350 egzemplarzy
  • część 3: 1676 egzemplarzy
  • część 4: 1740 egzemplarzy

Informujemy, że wszystkie szkoły zainteresowane wykorzystaniem wyżej wymienionych podręczników dla klasy I szkoły podstawowej jako materiału edukacyjnego do pracy z dziećmi mogą składać zamówienia uzupełniające poprzez „Strefę dla zalogowanych”. Podręczniki zostaną nieodpłatnie przesłane na podstawie ww. zamówień do zainteresowanych szkół. Szczególnie zwracamy uwagę na klasy integracyjne, w których podręczniki przygotowane na zlecenie MEN mogą być nadal stosowane w kształceniu uczniów niepełnosprawnych (art. 345 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Ministerstwo Edukacji Narodowej jednocześnie przypomina, że zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. W związku z powyższym, to dyrektor szkoły określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami gromadzonymi w bibliotece szkolnej. Wszystkie podręczniki są ewidencjonowane w bibliotece szkolnej i w związku z tym powinny być zwracane przez uczniów, a następnie zdjęte z ewidencji (np. podręczniki zniszczone) lub ew. pozostać na stanie biblioteki, jeżeli dyrektor szkoły (lub nauczyciele) uznają, że podręczniki te mogą jeszcze służyć uczniom np. jako materiał edukacyjny.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik