8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz.1943) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2017/2018.

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów (dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych)

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła (publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły ).

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków ( art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem / tj. posiadanie przez ucznia średniej ocen z zajęć obowiązkowych nie niższej niż 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania /, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1-6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej), w terminie do 21 czerwca 2017 r. rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,
 • dyrektor szkoły – do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2017 r.  – przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą jeszcze uczniami szkoły dla młodzieży.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski o stypendia należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

UWAGA!

W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa jako załącznik do pisma przewodniego.

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) (dotyczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)  przedstawia Kuratorowi  Oświaty rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji  rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2016 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2016/2017 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj:

 • laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2016/2017. Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę także o przesłanie na podany niżej adres mailowy wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo,

ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesyłamy wzór oświadczenia dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Prosimy, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie wypełnili oświadczenie.

Działania związane ze stypendiami koordynuje Pani Grażyna Kobus – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, tel. 41 342 16 62, e-mail : grazyna.kobus@kuratorium.kielce.pl

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem maszynowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Załączniki

Wniosek - stypendium PRM 2017
Data: 2017-06-08, rozmiar: 27 KB
Wniosek - stypendium MEN
Data: 2017-06-08, rozmiar: 25 KB
oświadczenie - imię i nazwisko stypendysty
Data: 2017-06-08, rozmiar: 14 KB