8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1943 ze zm.): od 1 września 2017 r. na podstawie art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w  latach 2018-2021 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca br. wg załączonego wzoru.

Do obliczeń  należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik do pisma - wzór tabeli
Data: 2017-06-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 69 KB