12 czerwca 2017

Informacja na temat zakazu oferowania i obiecywania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni DyrektorzyNauczyciele
szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim

Ze względu na fakt, iż obecnie szkoły są na etapie wybierania podręczników na nowy rok szkolny, przypominam, że zgodnie z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonym art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa zmieniająca, nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego albo bez zastosowania podręcznika lub tych materiałów. Natomiast art. 22d ust. 1  ustawy o systemie oświaty wprowadzony art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej zakazuje wydawnictwom, czy też dystrybutorom podręczników oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Działania takie stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 17a ust. 1 ww. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim, albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży (z wyjątkiem próbki towaru i towaru o niewielkiej wartości). W związku z powyższym art. 22d ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie dotyczy bezpośrednio nauczyciela. Jednakże warto zwrócić uwagę na art. 228 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Karze podlega także osoba, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda (art. 228 § 4 k.k.).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik