23 maja 2017

Komunikat w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów,
województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 691) w związku z art. 22 ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym wnioski o udzielenie dotacji wypełniane będą na platformie online.  Uprzejmie proszę o wypełnienie wniosku (załącznik  nr 4 i 5), który wyświetli się po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl  w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Następnie aplikacja online zostanie zablokowana.

Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian.

W celu aktualizacji wniosku aplikacja zostanie odblokowana dla Państwa ponownie w sierpniu br.

Uwagi do wypełnienia aplikacji w celu wygenerowania załącznika nr 4 i 5 na platformie online:

 1.  Krok I:
  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – wtedy   wygeneruje się załącznik nr 2 przy danej szkole
 2. Krok II
  • wpisać dane w załączniku nr 1 i 2 dla wszystkich szkół – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły)
 3. Krok III
  • należy dokonać podziału wnioskowanej kwoty dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej
 4. Krok IV
  • wydruk załącznika nr 4 i 5.

Uwaga:

 • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
 • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5  oraz kwoty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 • aplikacja przeznaczona jest dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd oraz niezwłocznie przekazane w formie  papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu:  Izabela Bartnik: tel.: 41-342-16-47

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty