19 maja 2017

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Panie i Panowie
Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 17 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (dalej KPD) na lata 2016-2018, w ramach którego przewidziano szereg przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, dotyczących wsparcia ofiar handlu ludźmi oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania i zapobiegania temu zjawisku.

W opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -koordynatora realizacji KPD- szczególnie ważne są działanie na rzecz wzrostu ogólnej świadomości społecznej dotyczącej zjawiska handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą, ponieważ wielu Polaków jest ofiarami handlu ludźmi w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. Według danych Eurostatu w latach 2010-2012 zarejestrowano 713 pochodzących z Polski ofiar, przy czym całkowita skala tego procederu pozostaje nieznana.

MSWiA oraz podległe mu służby – Policja i Straż Graniczna – przy współpracy z innymi instytucjami międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (także MEN) realizują szereg działań prewencyjnych proponowanych w KPD. Są to przede wszystkim konferencje, otwarte dyskusje, lekcje szkolne oraz wykłady na uczelniach wyższych realizowane
w ramach punktu I.9 KPD pn. „Upowszechnienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi wśród młodzieży szkolnej i studentów”.

Uprzejmie zatem proszę Państwa, a szczególnie dyrektorów,  nauczycieli i wychowawców,
o włączenie się w przedmiotowe działania np. przez poświęcenie w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych jednej lekcji w ramach godziny z wychowawcą właśnie tematyce zagrożeń
i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.
Podjęcie tej problematyki wpłynie na świadomość młodzieży oraz może poprawić bezpieczeństwo osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia nauki czy pracy stałej lub sezonowej, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Pomocny będzie scenariusz, opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), który jest do pobrania ze strony www.handelludzmi.eu MSWiA dysponuje również płytami z materiałami edukacyjnymi i komiksami, które mogą zostać przesłane do zainteresowanych osób lub instytucji.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim można kontaktować się w tej sprawie
z inspektorem  Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia p. Anną Korcipą – tel. 41 342-14-57, email:
bzfe36@kielce.uw.gov.pl

Interesujące materiały są dostępne pod adresem http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-handlo/10813,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html

Wszelkiej pomocy merytorycznej udzielają też pracownicy Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, a szczególnie p. Agata Kobylińska, tel. 22/515 23 12, email: zespol.handel@mswia.gov.pl

Zwracając Państwa uwagę na ten rodzaj niebezpieczeństwa zagrażającego szczególnie młodym ludziom, proszę jednocześnie o informację o podjętych działaniach profilaktycznych poprzez niniejszy formularz on-line, w terminie do 20 października 2017.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik