18 maja 2017

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko­-Mazurskiego w dziedzinie infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko­-Mazurskiego na lata 2014­2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko­-Mazurskiego na lata 2014­-2020 w dziedzinie infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014­-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014­2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014­2020: www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce: O programie/Dowiedz się o instytucjach w Programie/Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski.

Nabór trwa do 19 maja 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.