2 czerwca 2017

Nabór koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szczegółowe informacje zawiera Ogłoszenie oraz Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Kielcach, pokój 230, al. IX Wieków Kielc 3 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 maja 2017 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 , 25-516 Kielce, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – koordynator PP-P.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 7 czerwca 2017 r.

Załączniki

załącznik nr 2 - Zasady wyboru koordynatorów
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 107 KB
załącznik nr 3 - Ogłoszenie koordynatorzy WZÓR
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 95 KB
załącznik nr 4 - Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 0 B
załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy koordynatorzy
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 102 KB
załącznik nr 6 - Karta oceny koordynatorów
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 95 KB
załącznik nr 8 - Deklaracja współpracy koordynatora
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 92 KB
załącznik nr 11 - Oświadczenie uczestnika projektu
Data: 2017-05-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 101 KB