8 maja 2017

Program „Bezpieczna+” – nabór wniosków

Do 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”.

Program przewiduje wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa dla organów prowadzących szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) na realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące przedsięwzięcia:

  1. promowanie aktywności uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  2. podejmowanie działań wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
  3. podejmowanie działań mających na celu włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
  4. podejmowanie działań umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  5. podejmowanie działań antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
  6. wdrażanie programów mediacji rówieśniczej oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
  7. podejmowanie działań mających na celu integrację z lokalnym środowiskiem.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 1 czerwca 2017 r. do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Informacji dotyczących Programu „Bezpieczna+” oraz trybu składania wniosków udziela Paweł Boroń z Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. (41) 3421783, e-mail: pawel.boron@kuratorium.kielce.pl.

 

Załączniki