8 maja 2017

Wolontariat Szkolnych Kół Caritas

Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą inspirowaną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z  Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Młodzi wolontariusze pomagają swoim rówieśnikom w szkole, odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. W diecezji kieleckiej funkcjonuje ponad 70 Szkolnych Kół Caritas, w których działa około 1700 wolontariuszy.

 Sposób tworzenia Szkolnego Koła Caritas

  1. Wyszukać nauczyciela chętnego podjąć się roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
  2. Przekonać Dyrekcję Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
  3. Wyłonić grupę kilkunastu uczniów chętnych włączyć się w to dzieło (uwaga: zaleca się aby angażować dzieci od V kl. wzwyż).
  4. Zorganizować spotkanie założycielskie z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna i księdza katechety lub ks. Proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła (swoich przedstawicieli).
  5. Przygotować pismo dyrektora szkoły do dyrektora Caritas Kieleckiej z prośbą o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
  6. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia z Caritas przygotować pieczęć jednostki, ewentualnie inne materiały informujące o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
  7. Ustalić roczny plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy czas.
  8. Ustalić z dyrektorem Caritas datę i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności)

Struktura Szkolnego Koła Caritas

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • 1) z urzędu z głosem decydującym asystent kościelny i opiekun Koła;
  • 2) z wyboru przedstawiciele młodzieży, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.

Materiały do pobrania i film o SKC: http://wolontariat.kielce.caritas.pl/szkolne-kola-caritas/