5 maja 2017

Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotycząca tzw. edukacji domowej

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

Warszawa, 11-04-2017

Szanowni Panowie Posłowie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek szkolny (obowiązek nauki) może być realizowany poza szkołą, w systemie tzw. edukacji domowej. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego poza przedszkolem bądź obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania po dołączeniu wymaganej przepisami dokumentacji, tj.

  • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny/nauki poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych[1].

Do tej pory uczniowie realizujący obowiązek szkolny/nauki poza szkołą mieli prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach dodatkowych, tj. dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. językowych), zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów[2].

Zgodnie z nowymi przepisami[3] zezwolenie to będzie wydawane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Kolejną zmianą jest wymóg dołączenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał stosowane zezwolenie, obejmującego prawo uczestniczenia w tej szkole w zajęciach dodatkowych, zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w zajęcia prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności oraz w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego[4].

Ponadto, uczeń objęty realizacją obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki ma zapewniony dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły[5]. Ma również prawo do udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Przepisy te zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r.[6]

Jednocześnie wyjaśniam, że ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, zgodnie z którymi zezwolenia na realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy[7], a do wniosków, które zostaną złożone do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty[8]. Dodatkowo, do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe (możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, udział w konsultacjach).

Z poważaniem,

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu


[1] Art. 16 ust. 8-14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

[2] Art. 16 ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

[3] Art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

[4] Art. 37 ust.7 pkt 1 cyt. ustawy – Prawo oświatowe.

[5] Art. 37 ust.7 pkt 2 cyt. ustawy – Prawo oświatowe

[6] Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 60).

[7] Art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

[8] Art. 305 ust. 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.