26 kwietnia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie w ściśle określonych przypadkach

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz nowa ustawa Prawo oświatowe wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne zatem jest ogłoszenie konkursu.

Jednak w związku z reformą oświaty, na podstawie przepisów przejściowych art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 3, art. 237 ust. 3, art. 238 ust. 3, art. 240 ust. 3, art. 241 ust. 3, art. 250 ust. 3, art. 254 ust. 3 – ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – przedłużenie kadencji będzie możliwe wyłącznie do 31 sierpnia 2019 r., gdyby kadencja dyrektora kończyła się przed tą datą w:

  • wygaszanym gimnazjum lub w innej szkole, która powstała z przekształcenia gimnazjum albo takiej, do której włączone zostało gimnazjum.
  • szkole podstawowej, w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi;
  • dotychczasowym trzyletnim lub czteroletnim liceum ogólnokształcącym, dotychczasowym czteroletnim lub pięcioletniego technikum, branżowej szkole I stopnia, jeżeli szkoła prowadzi klasy dotychczasowego gimnazjum oraz w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi.

Warunkiem możliwości przedłużenia jest posiadanie przez dyrektora aktualnej oceny pracy oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska dyrektora.

Należy nadmienić, że przepisy dotyczące oceny pracy dyrektora szkoły uległy w ostatnim czasie zmianie i obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035). Zatem dyrektor, któremu może być przedłużona kadencja, a przez ostatnie 5 lat nie miał oceny pracy, powinien podjąć odpowiednie działania w celu jej uzyskania.

Termin 5-letni liczy się od daty objęcia/przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. W sytuacji, gdy dyrektor miał ustaloną ocenę pracy nie wcześniej niż 1 września 2012 r. – nie musi ubiegać się o ponowne ocenianie.

Podkreślam także, iż dotychczas przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także uzgodnienia z kuratorem oświaty. Obowiązek ten został zniesiony 26 stycznia 2017 r., co oznacza, że organ prowadzący, przedłużając powierzenie stanowiska dyrektora w wyżej wymienionych  przypadkach nie musi przeprowadzać żadnych konsultacji.

Nadal jednak obowiązują przepisy określające wymogi, które musi spełnić kandydat na dyrektora, także ten, którego powierzenie ma być przedłużone. Regulację w tym względzie stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184 poz. 1436).

Ze względu na konieczność monitorowania stosowania przepisów przejściowych uprzejmie proszę organy prowadzące o sukcesywne i bezzwłoczne wpisywanie danych dotyczących przedłużenia powierzeń stanowiska dyrektora za pośrednictwem formularza on-line.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik