12 kwietnia 2017

Informacja dla laureatów konkursów przedmiotowych ze szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/​2017

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętego egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniego zakresu części egzaminu gimnazjalnego. Laureaci konkursów z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie są zwolnieni z odpowiedniego zakresu części humanistycznej egzaminu. Laureaci konkursów z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii są zwolnieni z odpowiedniego zakresu części matematyczno‐​przyrodniczej egzaminu. Laureaci konkursów z zakresu języka obcego nowożytnego są zwolnieni z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, jeżeli uczy się tego języka jako przedmiotu obowiązkowego. Zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego zakresu. Zwolnienie z części językowej jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Laureaci wszystkich konkursów przedmiotowych otrzymują z przedmiotu, którego zostali laureatami celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów.

Podstawa prawna:
art. 44j, art. 44zx Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) oraz art. 132 ustawy – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).