5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły oraz publiczne przedszkola

Zgodnie z zapisami art. 31 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r, poz. 1943 z późn. zm.) kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.

W związku z powyższym przedstawiam poniżej informację dotyczącą opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacji publicznych szkół oraz publicznych przedszkoli opracowanych na rok szkolny 2017/2018.

I. Organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Kielcach lub właściwego oddziału zamiejscowego (zgodnie z załączoną Tabelą – Przyporządkowanie powiatów do siedziby głównej Kuratorium Oświaty oraz poszczególnych oddziałów zamiejscowych) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2017:

  1. pismo przewodnie wraz z wykazem prowadzonych publicznych szkół oraz publicznych przedszkoli,
  2. po trzy egzemplarze arkusza organizacji szkół/przedszkoli zawartych w wykazie.

II. Do arkusza organizacji szkoły/przedszkola winny być załączone następujące informacje:

  1. kserokopie realizowanych szkolnych planów nauczania.

III. W terminie 10 dni od daty otrzymania arkuszy Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje opinię, której zakres merytoryczny będzie dotyczył:

  1. zgodności szkolnych planów nauczania z odpowiednimi ramowymi planami nauczania,
  2. zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
  3. przestrzegania zasad podziału uczniów na grupy zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  4. zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego.

Załączniki