3 kwietnia 2017

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 – równolegle z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – rozpocznie się stopniowe wdrażanie zmian programowych. Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), od 1 września 2017 r. będzie obowiązywała m.in. w:

  • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
  • szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jednym z wyzwań stojących przed nauczycielami uczącymi w reformowanej szkole podstawowej jest zapoznanie się z nową podstawą programową i dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań.

W związku z powyższym Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Konferencje adresowane są do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Udział w konferencjach jest nieodpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Szczegółowe informacje: https://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1296