14 czerwca 2019

Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa świętokrzyskiego

informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest baza ofert pracy dla nauczycieli.

Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz 60 z późn. zm.) zobowiązuje Państwa do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela,
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Za treść opublikowanych ofert pracy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły lub placówki, który wypełnił formularz on-line zgłoszenia oferty. Ogłoszenie zostanie opublikowane niezwłocznie po zatwierdzeniu przez administratora strony.

Po upływie terminu składania dokumentów oferta jest automatycznie usuwana z ze strony.

Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Kielcach nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli – udostępnia jedynie bazę ogłoszeń na swojej stronie internetowej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik