30 marca 2017

Pilne! Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,

w związku z zapowiedzianą przez ZNP na dzień 31 marca 2017 r. akcją strajkową przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy placówek oświatowych oraz są zobowiązani do zapewnienia dzieciom/uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki. Wynika to z przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty[1], § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach[2], a także przepisów zawartych w załączniku nr 2 do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.[3]

Przypominam, że żadna sytuacja wyjątkowa (np. podjęcie przez nauczycieli akcji strajkowej) nie zwalnia Państwa Dyrektorów z obowiązku zapewnienia uczniom opieki.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przekazania w dniu 31 marca 2017 r. do godziny 9.30 informacji według załączonego formularza on-line.

Formularz dotyczący akcji strajkowej w szkołach w dn. 31.03.2017

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz. 69 ze zm.

[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.