14 marca 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/​2018

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/​2018:
  1. do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową
  2. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mową w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy — Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.
 2. Na rok szkolny 2017/​2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, ą także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo oświatowe.
 3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy — Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/​2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
 4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/​2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstąwowej, o której mową w
  art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy — Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych
  szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do
  publicznej wiadomości do końca kwietnia.