10 marca 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 5

  1. Czy jeżeli chodzi o wydawanie zgody przez dyrektora na drugie zatrudnienie nauczyciela – to czy umowa zlecenie (najczęstsza forma zatrudnienia w szkole prywatnej) też jest podstawą do zgłoszenia zatrudnienia przez nauczyciela?

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Przepis ten odnosi się zarówno do  nauczycieli szkół samorządowych, jak i nauczycieli szkół niesamorządowych, o ile nauczyciele ci zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nie jest zatem wymagana w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w innym miejscu pracy niż szkoła (przedszkole, placówka lub zespół), a także na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia.

  1. Co z wagą na języki mniejszości narodowych (kaszubski) w przypadku zwiększonej liczby uczniów w szkole (dochodzą klasy VII i VIII)

W Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. W dalszej kolejności zostanie przygotowany projekt ustawy o systemie finansowania zadań oświatowych. Jedną z propozycji analizowaną w ramach powyższych prac jest zmiana sposobu podziału części oświatowej w taki sposób aby kwota podstawowa subwencji była naliczana w pewnej części na oddział a nie tylko wyłącznie zależna od liczby uczniów. Takie rozwiązanie gdyby zostało przyjęte byłoby bardzo korzystne dla szkół o liczebności oddziału mniejszej niż średnia wielkość oddziału w kraju. W nowym modelu podziału subwencji zostanie uwzględniony sposób finansowania w ramach subwencji uczniów należących do mniejszości narodowej i etnicznej. Niezależnie od przyjęcia nowego modelu finansowania, finansowanie uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych zostanie dostosowane do zmian wynikających z reformy oświaty, tj. dostosowany do zwiększonej liczby klas w szkole podstawowej.

  1. W jaki sposób i komu dyrektor ma przekazać arkusz organizacji szkoły, gdy nie posiada przedstawicieli żadnego związku zawodowego?

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, arkusz organizacyjny powinien być przesyłany do zaopiniowania do wszystkich zakładowych organizacji związkowych  będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, działających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie organizacji związkowych, w części zasadniczej, są  tożsame z przepisami art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy. Różnica polega na dookreśleniu w art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy, że przedstawiciel związków zawodowych nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Kwestia uczestnictwa przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej rozpatrywana była przez sądy administracyjne w kontekście  komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (sygn. III SA/​Lu 493/​07) stwierdził, iż „w pracach komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinien uczestniczyć przedstawiciel takiego związku zawodowego, który zakresem swojego działania obejmuje szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej szkole (placówce) są członkami owego związku.

  1. Dyrektorzy też zgłaszali duży koszt przy nauczaniu indywidualnym np. w szkole ponadpodstawowej – orzeczenie z powodu tzw. fobii szkolnej‐ to generuje duże koszty, a niektóre JST obarczają nimi budżety szkół.

W związku ze zgłaszaną potrzebą dodatkowego wsparcia finansowego zadania polegającego na kształceniu indywidualnym uczniów w związku z otrzymaniem przez nich orzeczenia  o potrzebie nauczania indywidualnego ministerstwo rozważy wprowadzenie dodatkowej wagi w algorytmie podziału subwencji na uczniów nauczanych indywidualnie na 2018 r.

  1. Czy CKZiU może posiadać w swoich strukturach szkoły tego samego typu – przykładowo CKZiU w Złotowie posiada również szkoły w Jastrowiu i Krajence. I w skład CKZiU  wchodzą np. technikum w Jastrowiu, technikum w Krajence i dwa technika w Złotowie.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.

W związku z powyższym, brzmienie przepisu nie wyklucza sytuacji, w której CKZiU posiada w swojej strukturze szkoły tego samego typu (np. dwa technika), zatem w skład CKZiU w Złotowie mogą wchodzić technikum w Krajence i Jastrowiu.

Rozważenia wymaga zasadność tworzenia CKZiU (zespołu), w skład którego wchodzą technika funkcjonujące w dwóch różnych miejscowościach i w każdym z nich należy zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, a przede wszystkim odpowiednie zarządzanie tymi szkołami.