7 marca 2017

Dyrektorzy w okresie przejściowym w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 1. Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum – zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono – jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2020 r.). Organ prowadzący ma możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi wygaszanego samodzielnego gimnazjum (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (art. 231 ust. 1-3).
 2. Dyrektor 6-letniej szkoły podstawowej – z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 235 ust. 1, 3 i 4).
 3. Dyrektor gimnazjum przekształcanego w 8-letnią szkołę podstawową – z dniem przekształcenia staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 237 ust. 1, 3 i 4).
  Dyrektor gimnazjum przekształcanego w 3 lub 4-letnie liceum ogólnokształcące, 4 lub 5-letnie technikum albo branżową szkołę I stopnia (posiadający wymagany poziom wykształcenia) – z dniem przekształcenia staje się dyrektorem szkoły, w którą zostało przekształcone gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 240 ust. 1, 3 i 4).
 1. Dyrektor szkoły podstawowej, do której jest włączane gimnazjum – z dniem włączenia staje się dyrektorem szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej (wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum). Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 238 ust. 1, 3 i 5).
  Dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej – z dniem włączenia staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum (wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w gimnazjum odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum). Dyrektor 8-letniej szkoły podstawowej może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 238 ust. 2,3 i 4).
 1. Dyrektor odpowiednio 3 lub 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 4 lub 5-letniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia, do którego/której włączane jest gimnazjum – z dniem włączenia staje się dyrektorem odpowiednio 3 lub 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 4 lub 5-letniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia, w którym/której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio liceum, technikum lub branżowej szkoły I stopnia (wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia zostają odwołani ze stanowiska). Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 241 ust. 1 i 3-5).
  Dyrektor dotychczasowego gimnazjum włączanego odpowiednio do 3 lub 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 4 lub 5-letniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia – z dniem włączenia staje się wicedyrektorem szkoły, do której zostało włączone gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w gimnazjum zostają odwołani ze stanowiska). Możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektorowi na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 241 ust. 2-4).
 1. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, w skład którego wchodzi: 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum, liceum ogólnokształcące i gimnazjum, technikum i gimnazjum – staje się odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2019 r. dyrektorem: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska (również dyrektorowi niebędącemu nauczycielem) na okres maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 r. tylko w przypadku dyrektora zespołu szkół, z którego po przekształceniu powstanie szkoła podstawowa lub branżowa szkoła I stopnia. (art. 250, art. 252, art. 253).
 2. Dyrektor dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego lub 4-letniego technikum – z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio dyrektorem 4-letniego liceum ogólnokształcącego lub 5-letniego technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko odpowiednio dyrektora dotychczasowego liceum lub dotychczasowego technikum.(art. 243).
 3. Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej – z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej (art. 245).
 4. Dyrektor dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (art. 246 ust. 3).
 5. Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej– z dniem 1 września 2017 r. staje się dyrektorem szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły policealnej (247 ust. 3).