7 marca 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 4

  1. Czy szkoła podstawowa może funkcjonować w swojej siedzibie oraz budynku samodzielnego, wygaszanego gimnazjum?

Tak, jeśli zostało to przewidziane w sieci, czyli na przykład nastąpiło włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej.

JST dąży do tego, by ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji (art. 206 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.)

  1. Z którego rozdziału będą finansowane oddziały gimnazjalne gimnazjów włączonych do szkół innego typu?

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby do 31 sierpnia 2019 r. obowiązywały jeszcze rozdziały 80110 Gimnazja i 80111 Gimnazja specjalnie i aby w tych rozdziałach klasyfikowane były dochody i wydatki ponoszone od dnia 1 września 2017 r. w klasach dotychczasowych gimnazjów włączonych do szkół innego typu.

Powyższe wymagało będzie zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Sprawa ta jest obecnie procedowana przez MEN tj. stosowne propozycje zmian do ww. rozporządzenia związane  z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty  i wejściem w życie od dnia 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego zostaną przekazane Ministrowi Finansów.

  1. Czy na podstawie art. 205 ust. 10 można nie prowadzić rekrutacji do klasy I lub zlikwidować w okresie przejściowym część klas obecnie funkcjonującej szkoły podstawowej?

Nie można.

Zgodnie z art. 205 ust. 10 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,  jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018-2023/2024  oraz w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018 – 2025/2026 nie zorganizowano oddziału danej klasy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniowi zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej.

Gdyby więc w szkole podstawowej nie zorganizowano oddziału np. klasy VII wskutek wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, a w trakcie roku zgłosiłby się uczeń klasy VII, który  zamieszkał w obwodzie tej szkoły, wówczas organ wykonawczy JST może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej, z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, jeśli odległość 4 km zostanie przekroczona.

Ponadto wyjaśniam, że do I klasy publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Natomiast sprawa rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum jest określona w art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe.

  1. ust. 2 UPO – czy szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi to  nowy typ szkoły, od kiedy może obowiązywać?

Oddziały przedszkolne funkcjonowały i funkcjonują nadal w szkołach podstawowych. Przepis art. 2 pkt  2 ma na celu uporządkowanie działających w systemie szkół. 

  1. Wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolonego na podstawie art. 205 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, a treść uchwały w sprawie projektu dostosowanie sieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego.

W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uchwałą podejmowaną na podstawie art. 206 UPWUPO ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 60) nie jest dopuszczalne wskazanie uczniom oddziałów klasy III i VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego odpowiednio od klasy IV i VII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę tj. zastosowanie przepisu art. 205 ust. 1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Wskazuje na to w szczególności zakres uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, szczególny dwustopniowy tryb jej podejmowania i opiniowania oraz fakt, że uchwała podejmowana na podstawie art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (uchwała stanowcza) będzie dopiero stanowić akt założycielski szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Kolejność działań powinna zatem być następująca – najpierw w obligatoryjnie podejmowanej uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ustala się sieć szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. i ewentualnie postanawia o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową. W uchwale tej wszystkie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe powinny być wykazane jako szkoły ośmioletnie o pełnej strukturze organizacyjnej, niezależnie od zamiarów JST dotyczących skorzystania z możliwości jakie niesie art. 205 ust. 1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Następnie już po podjęciu uchwały stanowczej na podstawie art. 210, nadającej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum akt założycielski i ustalającej sieć szkół, można – jeżeli będzie taka konieczność – zaplanować organizację pracy danej szkoły podstawowej z ewentualnym zastosowaniem art. 205. Wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego z zastosowaniem art. 205 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (tj. na określony czas, maksymalnie do roku szkolnego 2022/2023) wymaga podjęcia odrębnej uchwały rady gminy.

Pozostawienie na stałe szkoły w strukturze niepełnej (klasy I-VI) jest niedopuszczalne ze względu na treść przepisu art. 95 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz treść przepisu art. 205 ust. 1 i 4 , który wyraźnie wskazuje, w jakim przedziale czasowym  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazywać miejsce realizacji obowiązku szkolnego uczniom wybranych klas szkoły podstawowej inne niż wynikające z obwodowości.

  1. Jakie są zasady nadawania nazw zespołom szkół i placówek.

Informacje zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (§1)– obecnie trwają prace nad ostateczną wersją dokumentu – planowane podpisane rozporządzenia w marcu.

  1. Jaka jest procedura tworzenia różnego rodzaju oddziałów, orzecznictwo jest rozbieżne. Szczególnie dużo pytań dotyczy tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych.

Informacje zawarte zostaną w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – obecnie trwają prace nad ostateczną wersją dokumentu – planowane podpisane rozporządzenia w marcu.