6 marca 2017

Zasady zachowania patrona szkoły po reformie edukacji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli zawiera przepisy przejściowe dotyczące zachowywania dotychczasowych imion przez szkoły podlegające zmianom organizacyjnym od roku szkolnego 2017/2018.

W § 21 projektu rozporządzenia zaproponowano rozwiązanie umożliwiające szkołom (podlegającym zmianom organizacyjnym w związku z reformą ustroju szkolnego), które posiadają imię (patrona), zachowanie swojego dotychczasowego imienia (patrona). Przepis ten reguluje również sytuacje zespołów szkół, w których zarówno zespół szkół jak i same szkoły wchodzące w jego skład posiadają odrębne imiona.

 1. 8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w  przypadku, gdy:
 • 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową;
 • szkoła podstawowa dla dorosłych z klasą VI staje się szkołą podstawową dla dorosłych z klasą VII i VIII;
 • szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas 6-letniej szkoły podstawowej staje się 8-letnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
  (art. 117 i art. 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 1. 4-letnie liceum ogólnokształcące zachowuje imię dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w przypadku, gdy:
 • 3-letnie liceum ogólnokształcące staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym;
 • 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.(art. 146 i art. 184 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 1. 5-letnie technikum zachowuje imię dotychczasowego 4-letniego technikum w przypadku, gdy:
 • 4-letnie technikum staje się 5-letnim technikum. (art. 152 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 1. Branżowa szkoła I stopnia zachowuje imię dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w przypadku, gdy:
 • zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia. (art. 162 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 1. Szkoła, którą przekształcono z dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum w przypadku, gdy następuje:
 • przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową;
 • przekształcenie gimnazjum w dotychczasowe:
  • a) 3-letnie liceum ogólnokształcące,
  • b) 4-letnie technikum;
 • przekształcenie gimnazjum w:
  • a) 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • b) 5-letnie technikum,
  • c) branżową szkołę I stopnia;
 • przekształcenie gimnazjum dla dorosłych w:
  • a) szkołę podstawową dla dorosłych,
  • b) liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
 • przekształcenie gimnazjum specjalnego w 8-letnią szkołę podstawową specjalną obejmującą strukturą organizacyjną część klas tej szkoły;
 • przekształcenie gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi w:
  • a) 8-letnią szkołę podstawową albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,
  • b) liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne lub liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
  • c) technikum, technikum dwujęzyczne lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi;
 • przekształcenie gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi w:
  • a) 8-letnią szkołę podstawową albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
  • b) liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
  • c) technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
  • d) branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi;
 • przekształcenie gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi w:
  • a) 8-letnią szkołę podstawową, 8-letnią szkołę podstawową sportową, 8-letnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • b) liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • c) technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • d) branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

(art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 1. Szkoła innego typu, do której włączono dotychczasowe gimnazjum, zachowuje swoje imię w przypadku, gdy następuje:
  • 1) włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej,
  • 2)  włączenie gimnazjum do dotychczasowych:
   • a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
   • b) 4-letniego technikum;
  • 3)  włączenie gimnazjum do:
   • a) 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
   • b) 5-letniego technikum,
   • c) branżowej szkoły I stopnia;
  • 4)  włączenie gimnazjum dla dorosłych do:
   • a) szkoły podstawowej dla dorosłych,
   • b) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • 5)  włączenie gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi do:
   • a) 8-letniej szkoły podstawowej lub 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,
   • b) liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego lub liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
   • c) technikum, technikum dwujęzycznego lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi;
  • 6)  włączenie gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi do:
   • a) 8-letniej szkoły podstawowej albo 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
   • b) liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
   • c) technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
   • d) branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi;
  • 7)  włączenie gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi do:
   • a) 8-letniej szkoły podstawowej, 8-letniej szkoły podstawowej sportowej, 8-letniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
   • b) liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
   • c) technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
   • d) branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

(art. 129, art. 182 i art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Zespoły Szkół

 1. W przypadku:
  • 1)  zespołu publicznych szkół składającego się z 6-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum, który staje się 8-letnią szkołą podstawową,
  • 2)  zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego, który staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym,
  • 3)  zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i technikum, który staje się 5-letnim technikum,
  • 4)  zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, który staje się branżową szkołą I stopnia

– szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia, imię wskazuje organ prowadzący spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu (art. 191, art. 193 i art.196 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 1. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół składającego się z co najmniej 3 szkół, do imion tych szkół wchodzących w skład zespołu stosuje się przepisy dotyczące zachowywania imion, takie jak w przypadku zachowywania imion przez samodzielne szkoły publiczne (określone w § 21 ust. 1–6 projektu rozporządzenia).

Zamiana imienia, uchylenie nadania imienia.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono także przepis przesądzający, w jaki sposób można dokonać zmiany lub uchylenia imienia nadanego przez organ prowadzący.

 • 2 ust. 9 projektu rozporządzenia stanowi, że do zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu przepisy § 2 ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że procedura przy uchyleniu nadania lub zmianie imienia (patrona) szkoły będzie taka sama jak przy nadawaniu imienia szkole, tzn. imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.