7 lutego 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 1

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

  • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.

 

Do którego roku życia uczeń z orzeczeniem będzie uczyć się w szkole?

Planujemy, że po wprowadzeniu reformy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli uczyć się w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.

Przygotowujemy projekt stosownych przepisów, który będzie poddany konsultacjom.

 

Czy będą zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

W ustawach oświatowych nic nie zmieniono w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów opartą o model biopsychospołeczny,  uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania.

 

Czy będą oddziały przedszkolne w szkołach?

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostają w systemie oświaty. Nadal można przekształcać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w przedszkola, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 

Do jakiego wieku będzie obowiązek szkolny?

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.

 

Jak będzie wyglądała nowa matura?

Nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 dla absolwentów 5-letniego technikum. Podstawą przeprowadzania tego egzaminu będą wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Warunki i sposób przeprowadzania nowego egzaminu maturalnego zasadniczo nie będą odbiegały od dotychczas obowiązujących.

 

Co się zmienia?

Wprowadziliśmy próg zdawalności (na poziomie 30% możliwych do uzyskania punktów) z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym umożliwiliśmy posiadaczom dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika otrzymanie świadectwa dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych absolwenci branżowej szkoły II stopnia, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego

Wprowadziliśmy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

 

Czy w 2019 roku w jednej klasie spotkają się uczniowie po gimnazjum i po 8-klasowej szkole podstawowej?

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Będą miały oddzielną rekrutację. Obie grupy uczniów będą realizowały odrębne programy nauczania, nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Egzamin maturalny będzie inny. Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące będą go zdawali według nowych zasad. Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia. W 2022 roku absolwentami liceum ogólnokształcącego będą dzieci z rocznika 2003 i 2004 (6-latki), czyli uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (6-latki), które w tym roku szkolnym ukończyły klasę V szkoły podstawowej.

Czy gmina będzie bezpłatnie dowozić do szkoły dzieci niepełnosprawne?

Gmina ma zapewnić bezpłatnie przewóz i opiekę w trakcie przejazdu uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym niepełnosprawny uczeń kończy 21. rok życia. Uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy realizują kształcenie specjalne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w trakcie przewozu do tego ośrodka do 24 roku życia, natomiast uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do 25. roku życia

 

Do jakiego typu szkoły pójdzie uczeń, jeśli nie zda w I klasie gimnazjum?

Uczeń, który nie otrzyma promocji do klasy II gimnazjum będzie uczył się w klasie VII obwodowej szkoły podstawowej, chyba, że na wniosek rodziców zostanie przyjęty do szkoły nie obwodowej (za zgodą dyrektora tej szkoły). Uczeń ten ukończy ośmioklasową szkołę podstawową.

 

Kto może wydać opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą mogły wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Jeżeli postępowania dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zostały wszczęte i nie zakończą się przed 1 lutego 2017 r., mogą być wydane na starych zasadach i będą ważne.

Jeżeli uczeń ma już taką opinię, zachowuje ona ważność. Rodzic nie będzie musiał występować do poradni o jej ponowne wydanie na podstawie nowych przepisów.

 

Czy będzie można tworzyć tzw. szkoły terapeutyczne?

W systemie oświaty nie ma takiego typu szkoły. Przepisy umożliwiają tworzenie klas terapeutycznych. Po reformie mogą one funkcjonować w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych. Nauka w tych klasach jest przeznaczona dla uczniów danej, którzy wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia i z tego powodu wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej nie powinna mieć charakteru stałego, powinna trwać do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ile zespołów będzie mogło prowadzić zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju ucznia?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizować będzie jeden zespół. W przypadku, gdy nie będzie możliwe, by jeden zespół realizował wszystkie wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będzie możliwość realizacji części zaleceń zawartych w opinii przez inną jednostkę systemu oświaty na podstawie porozumienia.

 

Czy po wprowadzeniu reformy nadal możliwe będzie tzw. nauczanie domowe?

Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swoich dzieci. Szanujemy to. Nauczanie domowe jest wpisane w ustawę o systemie oświaty i w konsekwencji w projekt ustawy Prawo oświatowe.

Jednak w zakresie nauczania domowego pojawia się wiele nieprawidłowości. Z informacji od kuratorów oświaty wynika, że zdarzają się sytuacje, w których dyrektorzy szkół nie przestrzegają przepisów prawa. Wydają oni pozwolenie na realizację obowiązku szkolnego na podstawie opinii niepublicznej poradni pedagogicznej niefunkcjonującej w systemie oświaty. Ponadto dostawaliśmy sygnały od lokalnych samorządów o problemach związanych z finansowaniem edukacji domowej. Wielu uczniów korzystających z tej formy kształcenia nie mieszka w obrębie danej gminy, a nawet województwa. Naszym zadaniem jest stworzenie takich przepisów, które pozwolą na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, dając jak najlepsze wsparcie uczniom zdobywającym wykształcenie w edukacji domowej.

Zaproponowaliśmy zmianę polegającą na tym, że wniosek o edukacji domowej swojego dziecka wraz z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzic będzie składał do dyrektora przedszkola/szkoły usytuowanej na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.

Rozszerzamy zakres wsparcia dla dzieci w edukacji domowej przez wskazanie prawa dzieci do korzystania z pomocy dydaktycznych, których służą realizacji podstawy programowej, a znajdują się w zasobach szkoły oraz prawa do konsultacji umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikujących.

Uczniowie, którzy już realizują edukację domową, będą ją kontynuowali w ramach dotychczasowych przepisów. Nowe przepisy (tj. szkoła na terenie województwa, które dziecko zamieszkuje, opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) dotyczyć będą decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli udzielanych na podstawie wniosków składanych w roku szkolnym 2017/2018

 czasie najbliższych 2 lat mają być przedstawione projekty ustaw dotyczące finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. Dlaczego tak późno?

Harmonogram pracy nad przygotowaniem projektów ustaw jest dokładnie zaplanowany i przemyślany. Zmian, które są konieczne i pilne w systemie edukacji, jest bardzo wiele. Zidentyfikowaliśmy blisko 200 obszarów, które wymagają szybkiej interwencji. To o nich dyskutowaliśmy podczas pierwszej w historii ogólnopolskiej debaty publicznej z udziałem wszystkich osób zainteresowanych oświatą.

Wiemy, że pilnych zmian wymaga kwestia finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. To nasza odpowiedzialność, aby w sposób systematyczny i kompleksowy zająć się tymi kwestiami w następnym etapie, po zakończeniu prac nad projektem ustaw Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

W szkole podstawowej nauczane będą takie przedmioty, jak: geografia, biologia, fizyka i chemia – zastąpią one obecną przyrodę. Czy w związku z tym nauczyciele o tej specjalizacji stracą pracę?

Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mają kwalifikacje do nauczania również w szkołach podstawowych i większość z nich ma również kwalifikacje do nauczania w liceach (ponad 97 proc. osób uczących w gimnazjach to pedagodzy legitymujący się wykształceniem magisterskim).

Przyroda jako przedmiot przewidziana jest w ramach nauki w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Przedmioty, takie jak: biologia, geografia, chemia czy fizyka realizowane będą odpowiednio w klasach V–VIII szkoły podstawowej. Powyższa zmiana oznacza, że zarówno nauczyciele przyrody w szkołach podstawowych, jak i nauczyciele biologii, geografii, chemii i fizyki zatrudnieni w gimnazjach będą mieli możliwość nauczania tych przedmiotów w szkole podstawowej.

Czy szkoły branżowe będą bezpośrednio szkolić do podjęcia pracy po jej zakończeniu? Czy będą dawać jakieś uprawnienia?

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i branżowej szkoły II stopnia będą objęci działaniami wychowawczymi.

Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych.

Chcemy, aby w branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jak będzie wyglądał egzamin kończący branżową szkołę? Czy w nowym systemie pojawi się „matura branżowa” przewidziana dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia? 

Koncepcja nowej branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Zatem uczeń po branżowej szkole II stopnia – podobnie jak jego koleżanki i koledzy kończący inne typy szkół – będzie mógł ubiegać się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego. Podobnie, jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników – z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego). Uczeń po branżowej szkole II stopnia dodatkowo w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi także do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska on tym samym, oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Warunkiem zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będzie otrzymanie z każdej części pisemnej egzaminu co najmniej 50 proc. możliwych do uzyskania punktów, zaś z każdej części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów

Jak będą wyglądały szkoły branżowe I i II stopnia? Czy zastąpią one obecne szkoły zawodowe?

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

Co do zasady:

uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy drugiej, będzie kontynuował naukę w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia,

uczeń drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy trzeciej, będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I stopnia,

uczeń trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie trzeciej branżowej szkoły I stopnia.

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Czy w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym, takich jak fizyka, informatyka czy biologia? 

Przewidzieliśmy naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym. W liceum ogólnokształcącym zaplanowaliśmy np. geografię, biologię, chemię, fizykę czy informatykę w tzw. rozszerzeniach na poziomie 6 godzin, a języka polskiego – 8 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia.

O ostatecznym kształcie ramowych planów nauczania zadecydują eksperci, którzy pracują nad podstawą programową do poszczególnych przedmiotów.

Co stanie się z gimnazjami, które były remontowane ze środków europejskich? Czy nie będzie trzeba zwracać tych pieniędzy?

Zmiana struktury szkół, w tym stopniowe wygaszanie gimnazjów, nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonych na wsparcie edukacji.

Nie będzie potrzeby oddawania pieniędzy. Zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów wspierających gimnazja będą mogły być przenoszone na inne szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące w ramach sukcesji prawnej. Warunkiem będzie dalsza realizacja ustalonych celów projektów.

Co się stanie z budynkami obecnych gimnazjów? 

Większość budynków gimnazjów samodzielnych będzie wykorzystywana jako lokale dla szkół podstawowych, łącznie z istniejącą infrastrukturą, zapleczem dydaktycznym itp. Liczba dzieci w systemie się nie zmieni, w związku z tym budynki po gimnazjach nie będą stały puste. Dodatkowo zadaniem samorządów ma być przygotowanie sieci szkół w taki sposób, aby wykorzystać funkcjonujące obecnie budynki szkolne, boiska czy baseny. Na podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego samorządy mają czas do końca marca 2017 roku.

Kiedy w 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych spotkają się absolwenci starego gimnazjum i nowej szkoły podstawowej, to będą zdawali tę samą maturę?

Egzamin maturalny będzie inny. Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące, będą zdawali maturę według nowych zasad.

Czy w związku z reformą pojawi się zagrożenie kumulacji roczników absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy w tym samym czasie rozpoczną naukę w liceum ogólnokształcącym?

Faktycznie, w roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów będą jednak realizowały odrębne programy nauczania, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Każda z  tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia.

W 2022 roku absolwentami liceum ogólnokształcącego będą dzieci z rocznika 2003 i 2004 (6-latki), czyli uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym ukończyli klasę szóstą szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (6-latki), które w tym roku szkolnym ukończyły klasę piątą szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących wynosiła 746 tys. Obecnie to około 501 tys. (mniej o 245 tys., tj. 33 proc.). Szacujemy, że jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba dzieci w liceach w roku szkolnym 2018/2019 spadnie jeszcze do 476 tys

Co dalej z gimnazjami niepublicznymi?

Publiczne i niepubliczne gimnazja mogą przekształcić się w 8-letnią szkołę podstawową lub włączyć się do 8-letniej szkoły podstawowej. Warunkiem będzie złożenie do 31 stycznia 2017 r. wniosku – odpowiednio o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły lub zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, organ prowadzący będzie miał obowiązek złożenia do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stosownej dokumentacji.

Ponadto w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową będzie istniał obowiązek przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieściła się szkoła oraz jej otoczeniu.

Czy uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 szóstą klasę szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej? Co z programem nauczania dla nich?

Program nauczania przygotowuje nauczyciel. MEN zmieni podstawę programową. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze projektowane zmiany zostaną przedstawione do publicznych konsultacji pod koniec listopada 2016 roku.

Czy w szkołach będzie nadal prowadzona nauka z przedmiotu przyroda?

Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.

Jak będzie wyglądał sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej? Jakie przedmioty będzie on obowiązywał? 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. od roku szkolnego 2021/2022 uwzględniać będą one także wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

Efekty egzaminu pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. Uczeń będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe przedmioty (historię, biologię chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 2020 roku

Od kiedy zacznie się nauka drugiego języka obcego, którego do tej pory uczono się w gimnazjum? 

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od VII klasy szkoły podstawowej.

Czy uczniowie będą mieli zapewnione bezpłatne podręczniki? 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą finansowane z budżetu państwa. Dyrektor szkoły otrzyma dotację i będzie zobowiązany kupić książki i ćwiczenia uczniom.