6 lutego 2017

Dotacja celowa dla gmin

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast, Burmistrzowie

i Wójtowie Gmin

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14d ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2017 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Aktualną informację dotyczącą dokonanego podziału (załącznik nr 2) należy przekazać w wersji papierowej do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz w wersji elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342-16-47) w terminie do dnia 7 lutego br.

 

Z poważaniem

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki

Zał. 1 Kwoty dotacji przedszkolnej na 2017 roku w podziale na gminy
Data: 2017-02-06, typ pliku: XLSX, rozmiar: 15 KB
Zał. 2 Podział dotacji celowej wg. klasyfikacji budżetowej
Data: 2017-02-06, typ pliku: XLSX, rozmiar: 16 KB