3 lutego 2017

Spotkania informacyjne dotyczące reformy edukacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

W dniach 24-27 stycznia 2017 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się zorganizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spotkania informacyjne poświęcone zadaniom wynikającym z wejścia w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty prowadzące szkoły w województwie świętokrzyskim. Porządek obrad obejmował m. in. zagadnienia dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym: zadania samorządu, innych organów prowadzących oraz opiniowanie przez kuratora oświaty opracowanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego planów sieci szkół, a także działania wynikające z nadzoru wojewody nad podejmowanymi w przedmiotowej sprawie uchwałami. Ważną częścią spotkania była dyskusja, na której przedstawiciele strony samorządowej mogli uzyskać wyjaśnienia związane z procesem przygotowania zmian i opracowania stosownych uchwał. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących ze wszystkich gmin, powiatów województwa Świętokrzyskiego oraz pracownicy ŚUW i KO w Kielcach.