7 lutego 2017

Pytania i odpowiedzi KO w Kielcach

Czy gmina może z dniem 1 września 2017r. zlikwidować szkołę podstawową bądź przekształcić ją w filię ( np. I-III, ew. I-IV) nowej szkoły podstawowej, która powstać ma z przekształcenia gimnazjum?

Tak. Gmina może zlikwidować szkołę z dniem 01 września 2017 r. na podstawie art.59 ustawy o systemie oświaty (art.89 ustawy Prawo oświatowe). W okresie przejściowym nie mogą powstawać filie. (art. 206 ust. 6 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Szkoły Podstawowe 6 letnie stają się z mocy prawa szkołami 8-letnimi.

Gimnazjum można przekształcić w Szkołę Podstawową- 8 letnią w trybie art.129 (Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe).

 

Czy z mocy prawa szkołę podstawową należy najpierw przekształcić w szkołę ośmioklasową a dopiero w latach następnych przekształcić w filię szkoły podstawowej powstałej z gimnazjum?

Tak. Przepisy obowiązującej ustawy o systemie oświaty określają tryb likwidacji i przekształcenia szkoły publicznej oraz wprowadzania zmian w sieciach szkolnych. Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza przekształcić szkoły, jest zobowiązana do:

  • przeprowadzenia przekształcenia w odrębnym postępowaniu dla każdej ze szkół;
  • podjęcia uchwały o zmianie sieci szkół.

 

Czy od 01.09.2017 r. można przenieść klasę VII szkoły podstawowej do nowej szkoły podstawowej utworzonej z gimnazjum?

Tak. Takie rozwiązanie jest możliwe na podstawie przepisów: art.205 (Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe).

 

Czy jedna szkoła podstawowa może funkcjonować w kilku budynkach?

Tak, chociaż na podstawie art. 206 ust.5 (Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:

  • 1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
  • 2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

 

Czy jest możliwe wygaszanie gimnazjum bez łączenia go z inną szkołą lub jej przekształcenia w inną szkołę?

Tak. Wygaszanie gimnazjum jest możliwe poprzez stopniowe wygaszanie klas gimnazjalnych,  aż do całkowitej likwidacji placówki (jako samodzielnej jednostki). W związku z tym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I gimnazjum, a w kolejnych latach zlikwidowane zostaną kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

 

Czy szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną tylko klasy IV-VI automatycznie przekształca się w szkołę podstawową ośmioletnią?

Tak. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. Szkoła obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej (Art.117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”).

 

Czy zespół szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole), po likwidacji gimnazjum będzie dalej zespołem szkół, czy należy utworzyć zespół szkolno-przedszkolny?

Tak, będzie dalej zespołem bez konieczności utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego.

 

Czy w  filiach szkół podstawowych mogą po reformie funkcjonować klasy I- VI?

Odpowiedź: Nie. W filiach mogą funkcjonować klasy I- III lub I-IV.

Podstawa prawna Art. 95. ust 3, 4,5 Ustawy Prawo oświatowe Art. 95. 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych – klasy VII i VIII. (…)

3. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy I–IV.

4. Szkoła filialna, o której mowa w ust. 3, jest podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII.

5. Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII mogą być podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne.

 

Czy możliwe jest zorganizowanie w budynku gimnazjum nauki klas VII-VIII dowożonych ze wszystkich szkół podstawowych w gminie?

Odpowiedź: Nie. Tylko jedna ze szkół podstawowych może prowadzić zajęcia dla klas VII –VIII w budynku gimnazjum. Będzie to ta szkoła, do której zostanie włączone gimnazjum. W takiej sytuacji w projekcie uchwały jako siedzibę szkoły podstawowej wskazuje się dotychczasowy jej adres, a także adres budynku gimnazjum jako lokalizację zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna: art. 206 ust. 1, ust.2 pkt2 i ust.3 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe Art. 206. 1. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się:

4) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,

c) dzień zakończenia działalności gimnazjum, określony zgodnie z art. 129 ust. 16;

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w ust. 1, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych..

 

Jak będzie wyglądać proces opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół?

Procedurę opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół szczegółowo reguluje Prawo oświatowe:

art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

  1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3.
  2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz

2) zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

  1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Czy Kurator Oświaty będzie opiniował także aneksy do arkuszy organizacyjnych szkoły?

Tak, Kurator Oświaty będzie opiniował także aneksy do arkuszy organizacyjnych szkoły, na takich samych zasadach jak opiniuje arkusz organizacyjne szkół i przedszkoli.