30 stycznia 2017

Treść listu ŚKO do Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kielce, 30.01.2017r. Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostwie

 

W związku z przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego informuję, że wzór uchwał opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dokumentem o charakterze ogólnym i może podlegać modyfikacji celem dostosowania do rzeczywistego stanu.

Jednocześnie bardzo proszę o zapoznanie się i respektowanie poniższych uwag, które powstały po analizie propozycji projektów uchwał przekazanych podczas spotkań konsultacyjnych zorganizowanych w dn. 24-27.01.2017r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego   i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

  • dostosować tytuły przykładowych załączników do rzeczywistej treści uchwał;

2)      w uzasadnieniu uchwały zawrzeć informację o zapewnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy/powiatu;

3)      ująć w projektach sieci szkół publicznych mających siedzibę na terenie gminy lub powiatu szkół prowadzonych przez inne organy, w tym prowadzonych na podstawie zawartych porozumień na podstawie art. 5b i 5c ustawy o systemie oświaty;

4)      wskazać osobę prowadzącą szkołę publiczną, np. Stowarzyszenie, Fundacja, Sp. z o.o.;

5)      wpisać imiona szkół, przy czym w przypadku szkół wchodzących w skład zespołu, który ma imię, a dana szkoła nie posiada imienia przepisy nie dopuszczają możliwości przypisania imienia zespołu szkół danej szkole;

6)      nazwy miejscowości w obwodach szkolnych wpisać zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późniejszymi zmianami). Wykaz miejscowości w Polsce opublikowany jest w:

a)Obwieszczeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. poz. 1636);

  1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (Dz. U. poz. 2277);
  2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (Dz. U. poz. 2251).

7)      Przepisy art. 206 i art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stwierdzają, iż na podstawie tych uchwał „nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie niniejszej ustawy”. Zatem założenie szkoły, likwidację szkoły i przekształcenie szkoły można dokonać na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), przy czym likwidację lub przekształcenie szkoły należy dokonać zgodnie z przepisami art. 59 tejże ustawy. Należy zauważyć, iż do przeniesienia siedziby szkoły stosuje się przepisy dotyczące przekształcenia szkoły. Zatem przed podjęciem uchwały w sprawie projektu uchwały wynikającej z art. 206 lub art. 213 Przepisów ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe, należy zakończyć wszystkie działania związane z likwidacjami i przekształceniami szkół.

Z poważaniem Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik

Załączniki

List ŚKO do JST
Data: 2017-02-01, typ pliku: PDF, rozmiar: 73 KB