18 stycznia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły,

W myśl zapisów art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Przesłanie informacji o zawieszeniu do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy dokonać za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, w województwie świętokrzyskim jest nią Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim (adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3).

Przesyłana informacja ma zawierać dane, o których jest mowa w art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ww ustawy.

W przypadku zawieszenia nauczyciela lub nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły należy zgłaszać tylko zawieszenia dokonane przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący po dniu 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
Maciej Długosz