23 marca 2018

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie uczniów niezwykłym pięknem świata kryształów;
  • popularyzacja wśród środowisk szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii oraz pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki;
  • uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców ważnej roli, jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii, technologii oraz w sztuce.

Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej.

Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształu lub kryształów (idealną postacią jest monokryształ!). Kryształy mogą być wyhodowane z dowolnie wybranych związków, a następnie przesłane, w określonym terminie wraz z dokumentacją hodowli, do jury konkursu.

Szczegółowe informacje: http://​www​.if​.us​.edu​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​p​l​/​k​o​n​k​u​r​s​-​w​z​r​o​s​t​u​-​k​r​y​s​z​t​a​low