5 stycznia 2017

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2017 r. znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie realizacji programu.

Stwierdzono, że w roku 2016 roku występowały rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów, a kwotami zgłaszanymi w trakcie realizacji programu do rozliczeń przez szkoły. Ponadto część szkół i samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywała zwrotu za zakupione ćwiczenia, atlasy, zbiory zadań itp. W wielu przypadkach zgłaszano również zakup materiałów edukacyjnych dla innych grup uczniów niż uprawnione w programie. Nie respektowano zapisu o wyższych kwotach dotacji wyłącznie na podręczniki dopuszczone do kształcenia specjalnego a nie na podręczniki używane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej w szkołach specjalnych.

W związku z powyższym Kuratorium zwraca się z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej skali tych zjawisk i ich przyczyn oraz sposobu rozwiązywania nieprawidłowości w realizacji pomocy w ramach programu oraz przesłanie jej w wersji papierowej w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wyprawka szkolna realizacja programu 2016
Data: 2017-01-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 136 KB