4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w załączniku nr 2 znajduje się nieaktualny przypis dotyczący przekształcania się oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektóryrzch innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) istnienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przedłużone do dnia 1 września 2019 roku. Ponadto w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą Prawo oświatowe planuje się stałe włączenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do systemu oświaty.

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska

Załączniki

Wzór rozliczenia
Data: 2017-01-04, typ pliku: XLS, rozmiar: 254 KB