4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2016 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień  2016 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia br.

Nazwa gminy Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Razem liczba uczniów objętych pomocą materialną
(kol.2 + kol.3)

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do grudnia 2016 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska