21 grudnia 2016

Klauzula informacyjna (art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych)

Administratorem danych osobowych zebranych w toku postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz związanych z nadzorem nad postępowaniami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach z siedzibą, al. IX Wieków Kielc 3 , 25-516 Kielce.

Zebrane dane będą przetworzone wyłącznie w celu wypełnienia przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty obowiązków ustawowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania. Mają one obowiązek podania swoich danych, co wynika z ustawy z dnia 28 I 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), rozporządzenia MEN z dnia 1 III 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), ustawy z dnia 15 IV 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927) oraz ustawy z dnia 14 VI 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu rozpatrywania sprawy.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik