21 grudnia 2016

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2016 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z umową Nr DF-I.3230.13.1.2016 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia zawartą w dniu 25 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewodą Świętokrzyskim, Wojewoda jest zobowiązany zwrócić niewykorzystane w 2016 roku środki jak również odsetki od środków Funduszu Pracy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz odsetek od środków Funduszu Pracy naliczonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Państwa jednostek do dnia 10 stycznia 2017 roku. Zwrot powyższych środków po upływie terminu określonego w ww. umowie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik