8 grudnia 2016

Ankieta dla dyrektorów szkół oraz uczniów gimnazjów

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej rozważa utworzenie 5/6-letnich szkół pielęgniarskich o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020.

Kuratorium Oświaty przesyła dwie ankiety do obowiązkowego wypełnienia, w terminie do 12 grudnia 2016 r. do godziny 12.00.

Pierwsza ankieta skierowana jest do wszystkich uczniów gimnazjów (wszystkie klasy I, II i III):

Druga ankieta skierowana jest do tych dyrektorów szkół, którzy są zainteresowani utworzeniem 5/6-letnich szkół pielęgniarskich o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (zakres standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich w załączniku):

INFORMACJE DODATKOWE (dotyczy Ankiety 2)

Po wprowadzeniu reformy oświaty nowy model kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim przedstawiałby się następująco:

  • 8-letnia szkoła podstawowa, 5/6-letnia średnia zawodowa szkoła pielęgniarska z możliwością zdania matury branżowej, kończąca się uzyskaniem tytułu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego, dająca mniejszy zakres kompetencji zawodowych oraz brak automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co wiązałoby się z brakiem możliwości podjęcia pracy w Unii, ale istniałaby możliwość uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych, czyli po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie pielęgniarki w Polsce. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 5/6 lat.

Natomiast kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie wyższym po wprowadzeniu reformy oświaty przedstawiałoby się następująco:

  • 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące i 3-letnie studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu licencjat pielęgniarstwa, dające szersze kompetencje zawodowe oraz gwarantujące automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE i możliwość kontynuacji kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 7 lat.